Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insurrectionist /insə'rek∫ənist/  

  • Danh từ
    người nổi dậy, người khởi nghĩa