Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lớp người thấp hèn, tiện dân