Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    Hoi_polloi quần chúng nhân dân; dân thường