Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng nói ồn ào nhốn nháo
    đám đông bạo loạn