Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  băng tội phạm
  băng tội phạm ấy đang bị cảnh sát săn lùng
  băng nhóm thanh niên quấy phá
  gang warfare
  cuộc thanh toán giữa các băng nhóm
  đội, toán (công nhân)
  a gang of roadmenders
  đội cầu đường
  (số ít) (khẩu ngữ) bọn, nhóm, tụi
  chớ có nhập bọn với tụi ấy, nếu không sẽ mang lụy vào thân đấy
  hi, gang!
  (Mỹ) chào tụi bay
  Động từ
  gang together; gang up [with somebody] [against somebody]
  huà nhau; hùa (với ai) để chống lại ai
  gang up on somebody
  (xấu)
  xúm nhau lại để hiếp đáp ai
  tụi lớn xúm lại hiếp đáp tụi ít tuổi hơn

  * Các từ tương tự:
  gang-bang, gang-board, gang-boarding, gang-rape, ganged, ganger, ganging, gangja, gangland