Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bầy, đàn (ong…)
  a swarm of locusts
  một đàn châu chấu
  (thường số nhiều) (nói một cách khó chịu)
  bầy, lũ
  hàng bầy trẻ con trong công viên
  Động từ
  di chuyển thành đàn (ong bay quanh một con ong chúa)
  đổ dồn đến
  đám đông qua cổng đổ dồn ra ngoài
  túm tụm lại thành đám (trông không đẹp mắt)
  đám đông túm tụm lại trên đường phố
  swarm with
  đầy những, nhung nhúc những (người, vật) (một cách không đẹp mắt)
  khu chuồng nhung nhúc những ruồi
  Động từ
  swarm down (up)
  trèo xuống (lên)
  swarm up a tree
  trèo lên cây
  swarm down a rope
  leo xuống dây

  * Các từ tương tự:
  swarm-cell, swarm-spore