Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  có rất nhiều
  oranges abound here all the year round
  ở đây cam có rất nhiều quanh năm
  sông rất nhiều cá

  * Các từ tương tự:
  abounding