Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overran, overrun)
  (thường bị động) tràn lan, tràn ngập
  a garden overrun with weeds
  khu vườn tràn ngập cỏ dại
  vượt quá (thời gian cho phép)
  diễn giả nói quá mười phút
  chương trình bản tin đã vượt quá thời gian được dành cho nó