Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swarm-spore /'swɔ:msel/  

  • -spore) /'swɔ:mspɔ:/* danh từ
    (sinh vật học) động bào tử