Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (đặc biệt ở thì tiếp diễn)
  có nhiều, đầy dãy
  con sông có nhiều cá
  ông ta có nhiều sáng kiến trong đầu
  fish teem in these waters
  vùng nước này có rất nhiều cá

  * Các từ tương tự:
  teemful, teeming