Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xã hội
  duties towards society
  bổn phận với xã hội
  a danger to society
  một mối nguy hiểm cho xã hội
  working class society
  xã hội của những người thuộc tầng lớp lao động
  Islamic society
  xã hội Hồi giáo
  sự giao du; sự kết bạn
  he avoided the society of otherspreferring to be alone
  nó tránh giao du với những người khác mà thích sống một mình
  xã hội thượng lưu
  society people
  người ở xã hội thượng lưu
  đoàn thể; câu lạc bộ
  a drama society
  câu lạc bộ kịch
  the alternative society
  a mutual admiration society
  xem mutual

  * Các từ tương tự:
  society column