Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

camaraderie /,kæmə'rɑ:dəri/  /,kæmə'rædəri/

  • Danh từ
    tình thân thiết, tình đồng chí