Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

companionship /kəm'pæniən∫ip/  

 • Danh từ
  tình bạn
  a companionship of many years
  tình bạn nhiều năm
  enjoy someone's companionship
  kết bạn với ai