Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình thân thiện, tình hữu nghị
    sống thân thiện với láng giềng