Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình bạn; tình bằng hữu; tình hữu nghị