Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraternity /frə'tɜ:nəti/  

 • Danh từ
  tình anh em
  nhóm đồng nghiệp; nhóm đồng đạo
  the medical fraternity
  nhóm đồng nghiệp ngành y
  (từ Mỹ) nhóm câu lạc bộ nam sinh viên