Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affiliation /ə,fili'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự nhập làm thành viên; sự kết liên (một hội, một tổ chức)
  thành viên, chi nhánh
  hội có nhiều chi nhánh khắp nước

  * Các từ tương tự:
  affiliation order