Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

association /ə,səʊsi'ei∫n/