Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    phường, phường hội (thời Trung đại)

    * Các từ tương tự:
    guild-hall, guild-socialism, guilder, guildsman