Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brotherliness /'brʌðəlinis/  

  • Danh từ
    tình anh em