Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relatedness /ri'leitnis/  

  • Danh từ
    sự liên hệ, sự liên quan
    quan hệ bà con, quan hệ họ hàng