Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coterie /'kəʊtəri/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    nhóm
    a literary coterie
    nhóm văn học