Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fellowship /'feləʊ∫ip/  

 • Danh từ
  tình bạn, tình bằng hữu; sự giao hảo
  fellowship in misfortune
  tình bạn trong lúc bất hạnh
  nhóm; hội; hội viên, thành viên
  admitted to fellowship
  được nhận làm thành viên
  chức vị thành viên ban giám hiệu (đại học)
  học bổng nghiên cứu sinh