Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

solidarity /,sɒli'dærəti/  

  • Danh từ
    sự đoàn kết; tình đoàn kết
    national solidarity in the face of danger
    sự đoàn kết dân tộc trước mối hiểm họa