Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutuality /mju:tju'æliti/  

  • Danh từ
    tính qua lại
    sự phụ thuộc lẫn nhau
    sự tương hỗ