Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

singleness /'siŋglnis/  

  • Danh từ
    with singleness of purpose
    chuyên tâm, chuyên chú [vào một mục đích]