Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unanimity /ju:nə'nimiti/  

  • Danh từ
    sự nhất trí

    * Các từ tương tự:
    Unanimity rule