Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concord /'kɒŋkɔ:d/  

 • Danh từ
  sự hòa hợp, sự hòa thuận
  sống hòa thuận với các nước láng giềng
  (ngôn ngữ) sự tương hợp (về giống, số…)

  * Các từ tương tự:
  concordance, concordant, concordantly, concordat