Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concordant /kən'kɔ:dənt/  

 • Tính từ
  (+ with)
  hợp với, phù hợp với
  practice concordant with our principles
  thói quen phù hợp với những nguyên tắc của chúng ta

  * Các từ tương tự:
  concordantly