Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concordance /kən'kɔ:dəns/  

  • Danh từ
    phụ lục các từ dùng trong một tác phẩm (theo thứ tự chữ cái)
    a Bible concordance
    phụ lục các từ trong kinh thánh