Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sodality /sou'dæliti/  

  • Danh từ
    hội tôn giáo, hội tương tề tôn giáo