Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unification /ju:nifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự thống nhất, sự hợp nhất