Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concurrence /kən'kʌrəns/  

 • Danh từ
  sự nhất trí
  a concurrence of view
  sự nhất trí về quan điểm
  sự xảy ra đồng thời, sự trùng nhau
  an interesting concurrence of events
  sự trùng nhau thú vị của các sự kiện