Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brotherhood /'brʌðəhʊd/  

  • Danh từ
    tình huynh đệ
    tình thân hữu
    hội viên hội ái hữu