Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thường the gentry
    tầng lớp quý tộc nhỏ