Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sở hữu nhiều đất đai
    landed classes
    các giai cấp sở hữu nhiều đất đai