Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị giam cầm
  a captive bird
  con chim bị nhốt
  hold (take) somebody captive (prisoner)
  bắt giữ ai
  Danh từ
  người bị giam cầm; con vật bị nhốt
  ba trong số người bị giam cầm đã tìm cách trốn đi

  * Các từ tương tự:
  captive audience, captive balloon, Captive buyer