Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nô lệ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
    (sử học) nông nô