Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kết án
  chị ta hai lần bị kết án gian lận
  Danh từ
  (cách viết khác, khẩu ngữ con)
  người bị kết án tù, người tù
  an escaped convict
  người tù vượt ngục

  * Các từ tương tự:
  conviction, convictional, convictive, convictively