Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tù nhân
  political prisoner
  tù nhân chính trị
  người bị cầm tù; con vật bị nhốt
  you are our prisoner now and we won't release you until a ransom is paid
  anh bây giờ [là người] bị chúng tôi cầm tù và chúng tôi sẽ không thả anh cho đến khi được nộp tiền chuộc
  hold (take) somebody prisoner
  bắt giữ và cầm tù ai
  prisoner of conscience
  người bị tù vì phản kháng (chính sự…)
  prisoner of war
  (viết tắt POW) tù binh

  * Các từ tương tự:
  Prisoner's dilemma