Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  người thua
  a good loser
  người thua nhưng không bực dọc
  a bad loser
  người thua bực dọc
  a born loser
  người luôn luôn thất bại trong đời