Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ngu đần, người bất hạnh