Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    sự thất bại
    kế hoạch đó của các anh là cả một thất bại