Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    pháo cóc
    a damp squib
    xem damp