Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thế lưỡng giải của người tù; Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù
    Cụm thuật ngữ này xuất hiện từ một sự xem xét các vấn đề về quyết định của những tội phạm bị bắt gĩư và thẩm vấn riêng rẽ. Xem GAME THEORY. Mô hình này cho thấy một cách xử sự hợp lý ở tầng vi mô sẽ dẫn đến một hậu qủa vĩ mô bất hợp l