Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (cách viết khác debark) lên bờ; xuống máy bay
  disembark from a ferry
  rời phà lên bờ
  cho (hành khách) xuống máy bay, bốc (hàng) xuống (tàu, máy bay)

  * Các từ tương tự:
  disembarkation, disembarkment