Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (như disembark)
    lên bờ; xuống máy bay

    * Các từ tương tự:
    debarkation, debarkment