Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debarkment /di:bɑ:'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự bốc dở hàng hoá lên bờ; sự cho hành khách lên bờ