Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debarkation /,di:bɑ:'kei∫n/  

  • Danh từ
    (như disembarkation)
    sự lên bờ, sự xuống máy bay