Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dismount /dis'maʊnt/  

  • Động từ
    (+ from) xuống (ngựa, xe)
    làm ngã (ngựa)